University of Arizona

Downtown Tucson, 1968.

Downtown Tucson, 1968