University of Arizona

Gladys Virginia Gibbs Jones and two friends

Gladys Virginia Gibbs Jones and two friends